ALGEMENE VOORWAARDEN TROTEC LASER B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Trotec Laser B.V. (hierna: “Trotec Laser”) en de koper, waaronder alle offertes van en overeenkomsten tussen Trotec Laser en de koper.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van Trotec Laser zijn vrijblijvend en ten hoogste 3 maanden geldig, tenzij anders aangegeven.

2. Een overeenkomst tussen Trotec Laser en de koper komt slechts tot stand, indien Trotec Laser de ontvangst van de door de koper aanvaarde offerte of opdrachtbevestiging binnen 10 werkdagen na ontvangst daar van schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, dan wel zodra Trotec Laser een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid op gelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Aflevering

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering af magazijn van Trotec Laser te Haaksbergen (Ex Works Haaksbergen).

Artikel 4 Levertijd

Een overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Trotec Laser derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Trotec Laser een redelijke termijn dient te worden gegund om alsnog na te komen.

Artikel 5 Deelleveringen

Het is Trotec Laser toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Trotec Laser bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Technische eisen

Alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7 Wijzigingen in de te leveren zaken

Trotec Laser is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Trotec Laser op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Trotec Laser ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- Trotec Laser de koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Trotec Laser bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schor ten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Trotec Laser om schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen of materiaal waarvan Trotec Laser zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Trotec Laser bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Garantie

1. Trotec Laser garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricage fouten gedurende de periode die in de opdrachtbevestiging wordt vermeld. Deze periode vangt aan op het moment van levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Trotec Laser kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Trotec Laser aansprakelijk overeen komstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuist gebruik. Onder onjuist gebruik wordt onder meer verstaan: het niet naleven van de instructies en veiligheidsvoorschriften uit de gebruiksaanwijzing, in stallatiefouten, demontage en vervoer, onoordeelkundig gebruik, achterstallig onderhoud of verwaarlozing, reparaties door derden of gebruik van onderdelen van derden en slijtage door overmatig gebruik.

5. De garantie geldt uitsluitend voor het herstellen en vervangen van onderdelen. Onder de garantie vallen der halve niet: arbeidsuren, reistijd, en vervoer- en transportkosten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Trotec Laser geleverde zaken blijven het eigendom van Trotec Laser totdat de koper alle navol gende verplichtingen uit alle met Trotec Laser gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Trotec Laser verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien dit recht gunstiger voor Trotec Laser is, tenzij Trotec Laser anders bepaalt.

3. Door Trotec Laser afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Trotec Laser zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Trotec Laser uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Trotec Laser geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Trotec Laser haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

5. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Trotec Laser gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te (doen) halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het door hem ver schuldigde per kalenderdag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW is vereist, onverminderd de overige rechten en/of verhaalsmogelijkheden van Trotec Laser, inclusief het recht op wettelijke schadevergoeding.

6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Trotec Laser zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Trotec Laser:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Trotec Laser op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendoms voorbehoud door Trotec Laser geleverde zaken te verpanden aan Trotec Laser op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Trotec Laser;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Trotec Laser ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11 Gebreken

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden;

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan Trotec Laser te melden. Gebreken die bij de aflevering reeds zichtbaar zijn, zoals transportschade, dienen door de koper direct bij in ontvangstneming op de pakbon te worden vermeld.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan Trotec Laser te melden.

4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Trotec Laser worden gere tourneerd.

Artikel 12 Prijsverhoging

Trotec Laser is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, grondstoffen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 42.18.93.362 (ABN AMRO Bank N.V.) ten name van Trotec Laser te Haaksbergen.

2. Trotec Laser is steeds bevoegd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestel ling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW is vereist, en is koper over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alsdan worden alle vorderingen van Trotec Laser op de koper onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebreke stelling in. Trotec Laser is dan bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de koper gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling is ontvangen.

4. In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper wordt uitgesproken, worden alle verplichtingen van de koper uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Trotec Laser is als dan bevoegd om de uitvoering van enige met de koper gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 14 Incassokosten

1. Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

2. De koper is jegens Trotec Laser de door Trotec Laser gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle in stanties, behoudens voorzover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Trotec Laser en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Trotec Laser, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Trotec Laser beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de betreffende order.

3. In geen geval is Trotec Laser aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere afgeleide schade.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Trotec Laser of haar bedrijfsleiding.

Artikel 16 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Trotec Laser zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Trotec Laser, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Trotec Laser; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Trotec Laser afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.

2. Trotec Laser heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) na koming verhindert intreedt nadat Trotec Laser haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en overige verplichtingen van Trotec Laser opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Trotec Laser niet mogelijk is langer dan 3 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Trotec Laser bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Geschillenbeslechting

De rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Trotec Laser en de koper kennis te nemen. Trotec Laser blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Trotec Laser en de koper is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (‘Convention on the International Sale of Goods 1980’ (CISG).


© Trotec 2009

Download PDF